หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา
ห้องปรับอากาศ 4 คน/ห้อง
ห้องปรับอากาศ 3 คน/ห้อง
ห้องปรับอากาศ 2 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 4 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 3 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 2 คน/ห้อง
หอเพชร
13
2
4
87
81
9
หอมุกดา
0
0
0
0
0
36
หอบุษราคัม
0
0
0
0
0
46
หอนิลรัตน์
0
0
0
0
0
47
หอทับทิม
0
0
10
0
0
25
หอมรกต
0
0
0
0
0
47